ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ DISCOVERGREECE.COM
 

1. ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ  

1.1. Σκοπός της Marketing Greece μέσα από τον διαδικτυακό τόπο «discovergreece.com» είναι η προβολή και η ανάπτυξη του ελληνικού ταξιδιωτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις της αγοράς, επ’ ωφελεία των ταξιδιωτών και του συνόλου των παραγόντων της ταξιδιωτικής αγοράς. Το «discovergreece.com» αντικατοπτρίζει διαδικτυακά τη ταξιδιωτική αγορά και επιδιώκει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό μέσω των παρεχόμενων από το «discovergreece.com» υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που παρέχουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Λειτουργώντας ως πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το ταξίδι, το «discovergreece.com» θα ενημερώνει τους ταξιδιώτες, προβάλλοντας τους ξενοδόχους και τις επιχειρήσεις παροχής καταλύματος και διαμονής, τους τουριστικούς πράκτορες, τις επιχειρήσεις μεταφορών, τους ξεναγούς, τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, τους Έλληνες σχεδιαστές, τις ελληνικές επιχειρήσεις που παρέχουν άλλες υπηρεσίες και προϊόντα σε έναν ταξιδιώτη και ευελπιστεί να γίνει μία πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι ταξιδιώτες θα ανακαλύπτουν ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ελλάδα. 

Ελάτε να συνεργαστούμε και να  μεταμορφώσουμε μαζί ένα απλό ταξίδι σε εμπειρία ζωής. 

1.2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης & Συνεργασίας, οι Ειδικότεροι Όροι που ενδέχεται να ισχύουν ανά κατηγορία Υπηρεσίας ή Υπηρεσιών, όπως θα τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά  και η Αποδεκτή Παραγγελία για Παροχή Υπηρεσίας ή Υπηρεσιών, όπως θα συμφωνείται μεταξύ μας, ισχύουν από την ημερομηνία αποδοχής από την Marketing Greece της Αποδεκτής Παραγγελίας, η δε Πολιτική Ιδιωτικότητας και η Πολιτική για Ιχνηλάτες, όπως θα τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά, ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη στον Ιστότοπο και διέπουν την πλοήγηση και τη χρήση από εσάς του Ιστότοπου, ενώ το σύνολο των προαναφερόμενων εγγράφων αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της μεταξύ μας συνεργασίας και διέπουν την έννομη σχέση σας με την Marketing Greece και τις Υπηρεσίες που αυτή παρέχει μέσω του Ιστότοπου προς Εσάς. Tο σύνολο των προαναφερόμενων εγγράφων, όπως ορίζεται και παρακάτω υπό 1.5.20 αποτελούν τη Σύμβαση, δηλαδή ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο που γεννά δικαιώματα και υποχρεώσεις για Εσάς και τη Μarketing Greece. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι Γενικοί Όροι Χρήσης του Ιστότοπου, τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε εδώ δεσμεύουν και Εσάς ως  χρήστες του Ιστότοπου. Με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ως χρήστης του Ιστότοπου ανεπιφύλακτα δηλώνετε και διαβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο των Γενικών Όρων Χρήσης και το κατανοείτε. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή/και με το σύνολο των Γενικών Όρων Χρήσης θα πρέπει να σταματήσετε την πλοήγηση στον Ιστότοπο.

Η Μarketing Greece δικαιούται να απαγορεύει τη χρήση του Ιστότοπου σε περίπτωση μη τήρησης από Εσάς ως χρήστη των Γενικών Όρων Χρήσης του Ιστότοπου και της κείμενης νομοθεσίας.

1.3. Ο Ιστότοπος είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα της Marketing Greece, μέσω της οποίας προβάλλεται ένα χαρτοφυλάκιο ταξιδιωτικών προϊόντων/υπηρεσιών των Παρόχων προς Χρήστες και παρέχεται πρόσβαση στους Χρήστες σε προϊόντα/υπηρεσίες των Παρόχων και αντίστοιχα παρέχονται Υπηρεσίες της Marketing Greece προς τους Παρόχους έναντι Συνδρομής. 

1.4. Πριν συνεχίσετε την πλοήγηση στον Ιστότοπο και πριν τη συμφωνία μεταξύ μας για κάθε ξεχωριστό έγγραφο (το σύνολο των οποίων αποτελεί τη μεταξύ μας Σύμβαση) σάς συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κάθε ένα από τα έγγραφα που αποτελούν τη Σύμβαση. Με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και τη συμφωνία μας όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση, δηλαδή (α) στους Όρους Χρήσης & Συνεργασίας, (β) στους Ειδικότερους Όρους που ενδέχεται να ισχύουν ανά κατηγορία Υπηρεσίας ή Υπηρεσιών, (γ) στην Αποδεκτή Παραγγελία για Παροχή Υπηρεσίας ή Υπηρεσιών προς εσάς από τη Marketing Greece, η οποία θα τυγχάνει  διαπραγμάτευσης μεταξύ μας πριν γίνει από Παραγγελία Αποδεκτή Παραγγελία, (δ) στην Πολιτική Ιδιωτικότητας και (ε) στην Πολιτική για Ιχνηλάτες, Εσείς ο Πάροχος ανεπιφύλακτα δηλώνετε και διαβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο της Σύμβασης και το κατανοείτε. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε δεν πρέπει να αποδεχθείτε τα προαναφερόμενα έγγραφα.

1.5. Στους παρόντες Όρους Χρήσης & Συνεργασίας, στους Ειδικότερους Όρους που ενδέχεται να ισχύουν ανά κατηγορία Υπηρεσίας ή Υπηρεσιών και στην Αποδεκτή Παραγγελία, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

1. Αποδεκτή Παραγγελία: η Παραγγελία που κατόπιν διαπραγμάτευσης με Εσάς αποδέχεται η Marketing Greece.                                                                 

2. Διάρκεια: η χρονική διάρκεια της Σύμβασης η οποία ορίζεται στην Αποδεκτή Παραγγελία και λήγει είτε με τη λήξη του χρόνου διάρκειάς της, είτε με την καταγγελία της από οποιοδήποτε των μερών.

3. Διαφημιζόμενος Πάροχος: ο τρίτος που θα προβληθεί μέσω του Ιστότοπου, τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναγράφονται στη Φόρμα Εγγραφής.

4. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: το σύνολο ή/και κάθε ένα ξεχωριστά των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, είτε προστατεύονται είτε όχι από απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα, όπως ενδεικτικά το σήμα, το σχέδιο, το υπόδειγμα, το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, το δικαίωμα στη βάση δεδομένων, τα διακριτικά γνωρίσματα, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, οι τίτλοι, τα slogan, τα domain names, τα σχέδια, τα κείμενα, η δομή και το «look & feel». 

5. Eμπιστευτικές Πληροφορίες: κάθε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων των όρων της Σύμβασης, και οι οποίες ορίζονται ως ή δύναται να θεωρηθούν κατ’ εύλογη κρίση ως εμπιστευτικές ανεξάρτητα αν χαρακτηρίστηκαν ή όχι ως τέτοιες.

6. Zημία: περιλαμβάνει τις έννοιες της ζημίας (περιουσιακής ή μη, θετικής ή αποθετικής, άμεσης ή έμμεσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής και αιτίας), της ευθύνης, της αξίωσης, των χρεώσεων, των δαπανών, των αποζημιώσεων, των εξόδων, των δικηγορικών αμοιβών, των δικαστικών εξόδων και εν γένει οποιαδήποτε απαίτηση/αξίωση έναντι της Marketing Greece. 

7. Ιστότοπος: ο διαδικτυακός τόπος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.discovergreece.com/ (ή οποιαδήποτε διεύθυνση αντικαθιστά ή αντικαταστήσει μελλοντικά την προαναφερόμενη) και οι εφαρμογές (applications) προς χρήση σε κινητά τηλέφωνα, οι οποίες περιέχουν την ίδια ή αντίστοιχη λειτουργία με τον προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο.

8. Iστότοπος του Παρόχου: o διαδικτυακός τόπος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στη Φόρμα Εγγραφής (ή οποιαδήποτε διεύθυνση αντικαθιστά ή αντικαταστήσει μελλοντικά την προαναφερόμενη) και οι εφαρμογές (applications) προς χρήση σε κινητά τηλέφωνα, οι οποίες περιέχουν την ίδια ή αντίστοιχη λειτουργία με τον προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο.

9. Marketing Greece ή η MG ή Εμείς ή Εμάς: η εταιρεία με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και διακριτικό τίτλο «MARKETING GREECE A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Βουκουρεστίου, αριθμός 20, ΤΚ 106 71), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 125083101000, Α.Φ.Μ. 800486464, στην οποία ανήκει ο Ιστότοπος και η οποία παρέχει τις Υπηρεσίες.

10. Marketing Greece Standards: σημαίνει ότι (α) το Περιεχόμενο είναι ακριβές, αληθές, δεν περιλαμβάνει τιμές που δεν είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο ή στον Ιστότοπο του Παρόχου ή στην επιχείρηση του Παρόχου και δεν περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι ή μπορεί να θεωρηθούν παράνομες, παραπλανητικές, αθέμιτες ή τιμές που θα μπορούσαν να γεννήσουν οποιαδήποτε ευθύνη της Marketing Greece, (β) οι υπηρεσίες που παρέχει ο Πάροχος στους Χρήστες είναι υψηλού επιπέδου και δεν είναι ή μπορεί να θεωρηθούν παράνομες, παραπλανητικές, αθέμιτες ή υπηρεσίες που θα μπορούσαν να γεννήσουν οποιαδήποτε ευθύνη της Marketing Greece (γ) ο Πάροχος καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης θα εκπληρώνει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του προς τους Χρήστες και δεν θα πράξει ή παραλείψει οτιδήποτε που κατ’ εύλογη κρίση της Marketing Greece, θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα του Παρόχου να παρέχει τις συμφωνηθείσες με τον Χρήστη υπηρεσίες ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε ευθύνη του Παρόχου ή/και της Marketing Greece έναντι του Χρήστη λόγω παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, (δ) το Περιεχόμενο δεν προσβάλει δικαιώματα τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων στην προσωπικότητα και οποιοδήποτε εν γένει δικαίωμα που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα του Παρόχου να παρέχει τις συμφωνηθείσες με τον Χρήστη υπηρεσίες ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε ευθύνη του Παρόχου ή/και της Marketing Greece λόγω παράβασης της κείμενης νομοθεσίας, (ε) το Περιεχόμενο ή μέρος αυτού (όπως ενδεικτικά οι φωτογραφίες και τα video που τυχόν παρέχει ο Πάροχος) είναι υψηλής αισθητικής και παρέχονται σε μορφή/ανάλυση που επιτρέπει τη χρήση για τους σκοπούς της Σύμβασης). 

11. Μέρος: η Μarketing Greece ή ο Πάροχος.

12. Παραγγελία: η έγγραφη παραγγελία που υποβάλλει ο Πάροχος προς την Marketing Greece για την παροχή Υπηρεσίας ή Υπηρεσιών από την Marketing Greece προς τον Πάροχο μέσω του Ιστότοπου και που ο Πάροχος βεβαιώνει ότι υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο.

13. Πάροχος ή Εσείς ή Εσάς: όπου αναφέρεται η λέξη «Πάροχος» ή οι λέξεις «Εσείς» ή «Εσάς» θα περιλαμβάνει τόσο τον Διαφημιζόμενο Πάροχο, όσο και τον Πάροχο Ταξιδιωτικής Εμπειρίας, τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναγράφονται στη Φόρμα Εγγραφής.

14. Πάροχος Ταξιδιωτικής Εμπειρίας: o τρίτος που θα παρέχει προς τους Χρήστες υπηρεσίες εστίασης ή/και διαμονής ή/και ξεναγήσεων ή/και μεταφορών ή/και ψυχαγωγίας ή/και όποια άλλη υπηρεσία σχετιζόμενη με το ταξιδιωτικό προϊόν, τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναγράφονται στη Φόρμα Εγγραφής.

15. Περιεχόμενο: κάθε αναγκαία πληροφορία που σχετίζεται με τον Πάροχο και την επιχείρησή του/τις επιχειρήσεις του και η οποία παρέχεται στην MG ή/και είναι διαθέσιμη στην MG από τον Πάροχο για την παροχή της Υπηρεσίας ή των Υπηρεσιών της MG προς τον Πάροχο και την εν γένει εκτέλεση της Σύμβασης, όπως είναι ενδεικτικά αποτυπώσεις σημάτων, URL, ενδείξεων, διακριτικών γνωρισμάτων, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, έγγραφα, γραφιστικές απεικονίσεις και οποιοδήποτε υλικό σε οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιαδήποτε μορφή, το οποίο ανήκει στον Πάροχο ή/και για το οποίο ο Πάροχος έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια χρήσης από τον/τους δημιουργούς/δικαιούχους. Το Περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει και Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

16. Προσωπικά Δεδομένα: έχουν την ίδια έννοια με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής της έννοιας λόγω τροποποίησης της νομοθεσίας που τυχόν επέλθει κατά τη διάρκεια της Σύμβασης).

17. Πτωχευτικό Γεγονός: (α) όταν ο Πάροχος αναστέλλει ή απειλεί να αναστείλει τις πληρωμές του προς πιστωτή ή τους πιστωτές του ή δεν δύναται να αποπληρώσει εγκαίρως και προσηκόντως τις οφειλές του ή/και (β) όταν εκκινεί διαπραγματεύσεις με πιστωτή ή τους πιστωτές του για την αποπληρωμή των χρεών του ή/και (γ) όταν το Μέρος ή τρίτος εκκινεί τις νόμιμες διαδικασίες για την κήρυξή του σε πτώχευση ή σε αντίστοιχη διαδικασία ή/και (δ) όταν τεθεί σε εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή οποιαδήποτε αντίστοιχη διαδικασία (ε) όταν αποφασιστεί από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του Παρόχου η λύση του. 

18. Πώληση Παρόχου Ταξιδιωτικών Εμπειριών: είναι η κράτηση/παραγγελία/πρόταση του Χρήστη για σύναψη σύμβασης πώλησης με τον Πάροχο ή παροχής υπηρεσίας από τον Πάροχο προς τον Χρήστη, η οποία βασίζεται στην αγορά από τον Χρήστη οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος του Παρόχου, για την οποία η MG θα λάβει Συνδρομή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

19. Σήματα της Marketing Greece: τα σήματα ή/και διακριτικά γνωρίσματα “Marketing Greece”, “Discover Greece” ή οποιοδήποτε σήμα, διακριτικό γνώρισμα, διακριτικός τίτλος, logo και εν γένει ένδειξη, καταχωρημένο ή μη, που ανήκει στην Marketing Greece σε οποιαδήποτε γλώσσα και σε οποιαδήποτε παραλλαγή.

20. Σύμβαση: η νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Μarketing Greece και του Παρόχου, η οποία αποτελείται από τους παρόντες Όρους Χρήσης & Συνεργασίας, τους Ειδικότερους Όρους που ενδέχεται να ισχύουν ανά κατηγορία Υπηρεσίας ή Υπηρεσιών, την Αποδεκτή Παραγγελία για Παροχή Υπηρεσίας ή Υπηρεσιών προς εσάς από τη Marketing Greece, την Πολιτική Ιδιωτικότητας και την Πολιτική για Ιχνηλάτες.

21. Συνδρομή: για τις Υπηρεσίες Προβολής ή/και για τις Υπηρεσίες Πρόσβασης σε ταξιδιωτικές εμπειρίες είναι το κατ’ αποκοπήν χρηματικό αντίτιμο που ορίζεται στην Αποδεκτή Παραγγελία, καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Αποδεκτή Παραγγελία δυνάμει της Σύμβασης στη Μarketing Greece από τον Πάροχο για την παροχή Υπηρεσίας της τελευταίας προς τον Πάροχο.

22. Τεχνικές Προδιαγραφές Marketing Greece: οποιαδήποτε τεχνική προδιαγραφή που σχετίζεται με το Περιεχόμενο ή την παροχή του Περιεχομένου από τον Πάροχο στην Μarketing Greece και την εν γένει εκτέλεση της Σύμβασης και η οποία θα γνωστοποιείται στον Πάροχο από την Μarketing Greece κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους της. 

23. Υπηρεσία ή Υπηρεσίες: οι υπηρεσίες προβολής της επιχείρησης/των επιχειρήσεων του Διαφημιζόμενου Παρόχου μέσω του Ιστότοπου όπως αναλυτικά ορίζονται στην Αποδεκτή Παραγγελία (εφεξής οι «Υπηρεσίες Προβολής») ή οι υπηρεσίες παροχής πρόσβασης σε ταξιδιωτικές εμπειρίες Παρόχων Ταξιδιωτικών Εμπειριών, όπως αναλυτικά ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης & Συνεργασίας ή/και στην Αποδεκτή Παραγγελία (εφεξής οι «Υπηρεσίες Παροχής Πρόσβασης»). 

24. Φόρμα Εγγραφής: η ηλεκτρονική φόρμα στην οποία ο Πάροχος έχει αναγράψει τα πλήρη στοιχεία του, την επιχείρηση στην οποία θα παρέχονται οι Yπηρεσίες από τη Marketing Greece και η ηλεκτρονική διεύθυνση της εν λόγω επιχείρησης.

25. Χρήστης: ο χρήστης του Ιστότοπου της ΜG. 

1.6. Στους ορισμούς του όρου 1.5 ανωτέρω ο ενικός ή πληθυντικός αριθμός είναι αδιάφορος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ανά περίπτωση στο ίδιο το κείμενο των εγγράφων, ενώ ρητά δηλώνεται ότι η έννοια που αποδίδεται στους ορισμούς του όρου 1.5 ανωτέρω ισχύει μόνον για τα έγγραφα: 

-  Όροι Χρήσης & Συνεργασίας, 

- Ειδικότεροι Όροι που ενδέχεται να ισχύουν ανά κατηγορία Υπηρεσίας ή Υπηρεσιών και 

- Αποδεκτή Παραγγελία. 

Δεν ισχύουν για τους Γενικούς Όρους Χρήσης του Ιστότοπου, την Πολιτική Ιδιωτικότητας και την Πολιτική για Ιχνηλάτες, αφού κάποιες από τις παραπάνω έννοιες μπορεί να ορίζονται διαφορετικά.     

1.7. Οι Όροι Χρήσης & Συνεργασίας και οι τυχόν Ειδικότεροι Όροι ενδέχεται να τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την υλοποίηση/εφαρμογή των εκάστοτε τροποποιήσεων, η Marketing Greece θα Σας στέλνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντάς Σας τις εν λόγω τροποποιήσεις, προκειμένου Εσείς να έχετε χρόνο να προσαρμοστείτε στις εν λόγω αλλαγές. Σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση που Εσείς θα πρέπει να προσαρμοστείτε τεχνικά ή εμπορικά, τότε θα παρέχεται σε Εσάς μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προσαρμογής, πράγμα που θα κρίνεται ανά τροποποίηση. Οι τροποποιήσεις δεν θα εφαρμόζονται πριν τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας (είτε της δεκαπενθήμερης είτε της μεγαλύτερης ανά περίπτωση). Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να λύσετε τη Σύμβαση με τη Marketing Greece πριν από τη λήξη της προθεσμίας προειδοποίησης. Η λύση επέρχεται εντός δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή από Εσάς της προαναφερόμενης προειδοποίησης. Το δικαίωμα λύσης δεν σας απαλάσσει από την υποχρέωση καταβολής από Εσάς της Συνδρομής για τις παρασχεθείσες μέχρι τη στιγμή της επέλευσης της λύσης Υπηρεσίες. 

Οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο προθεσμίες προειδοποίησης δεν ισχύουν όταν η Marketing Greece οφείλει να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης & Συνεργασίας και τους τυχόν Ειδικότερους  Όρους για να αντιμετωπίσει απρόβλεπτους και επικείμενους κινδύνους και να προστατεύσει τις Υπηρεσίες της, τους καταναλωτές ή Εσάς, τους Παρόχους από απάτες, κακόβουλα λογισμικά, ανεπιθύμητα μηνύματα, παραβιάσεις δεδομένων ή άλλους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια.

2. ANTIKEIMENO - ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ 

2.1. Αντικείμενο, Καταχώρηση Παρόχου & Διαδικασία 

Ο Πάροχος αναθέτει στην Μarketing Greece και η Marketing Greece αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον Πάροχο για τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, η οποία θα αναγράφεται στην Αποδεκτή Παραγγελία, τις Υπηρεσίες, όπως αυτές καταγράφονται στην Αποδεκτή Παραγγελία και συμφωνούνται με αυτήν, τους Όρους Χρήσης & Συνεργασίας και τους τυχόν Ειδικότερους Όρους έναντι Συνδρομής. Η Marketing Greece δεν υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία στον Πάροχο από τις συμφωνημένες μεταξύ των Μερών και αναγραφόμενες αναλυτικά Υπηρεσίες στην Αποδεκτή Παραγγελία.

2.1.1. Εσείς ο Πάροχος μπορείτε να υποβάλετε στη Marketing Greece Παραγγελία, την οποία θα βρείτε online στο link: https://www.discovergreece.com/el/providers-order-provision-promotion-services και να προβείτε με τη Μarketing Greece σε διαπραγμάτευση των όρων της. Η υποβολή από Εσάς Παραγγελίας δεν ισοδυναμεί αυτοδικαίως με αποδοχή της από τη Marketing Greece και αντίστοιχα με υποχρέωση παροχής Υπηρεσίας της Marketing Greece προς Eσάς.  Η Marketing Greece θα εξετάσει την Παραγγελία και δικαιούται, κατόπιν πάντα διαπραγμάτευσης με Εσάς, να αποδεχτεί την Παραγγελία, αποστέλλοντάς σας Αποδεκτή Παραγγελία ή να απορρίψει την Παραγγελία Σας. Μετά την υποβολή της Παραγγελίας από Εσάς μέσω του Ιστότοπου (με ή χωρίς τροποποιήσεις από Εσάς) και τη ρητή αποδοχή της από την Marketing Greece αυτή θα θεωρείται Αποδεκτή Παραγγελία και θα δεσμεύει τα Μέρη.

2.1.2. Στη σελίδα που θα εμφανίζεται η επιχείρηση του Παρόχου θα περιλαμβάνονται (ή μπορεί να περιλαμβάνονται) τα όσα αναφέρονται στην Αποδεκτή Παραγγελία, για τα οποία ήδη με την παρούσα και σύμφωνα με τον όρο 5.2 των Όρων Χρήσης & Συνεργασίας παρέχετε στην Marketing Greece άδεια χρήσης. Με την υποβολή από Εσάς της Αποδεκτής Παραγγελίας και την καταχώρηση από Εσάς των στοιχείων Σας στη Φόρμα Εγγραφής θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε αναλυτικά στο εξής έγγραφο …

2.2. Περιορισμός, Αναστολή και Διακοπή των Υπηρεσιών:

2.2.1. Αν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, οι υπηρεσίες που παρέχετε στους Χρήστες δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Marketing Greece και δεν εκπληρώνουν τα Marketing Greece Standards, η Marketing Greece δικαιούται να περιορίσει, αναστείλει ή διακόψει την παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στις επόμενες παραγράφους. 
2.2.2. Πριν τον περιορισμό ή την αναστολή της παροχής των Υπηρεσιών της Marketing Greece θα Σας ενημερώσουμε εγγράφως για τους λόγους που μας οδήγησαν στην απόφαση αυτή
2.2.3. Πριν τη διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών της Marketing Greece προς Εσάς και συγκεκριμένα τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της διακοπής, θα Σας ενημερώσουμε εγγράφως για τους λόγους που μας οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει , όταν η Marketing Greece:

α) έχει νομική ή κανονιστική υποχρέωση βάσει της οποίας υποχρεούται να διακόψει την παροχή κατά τρόπο που δεν της επιτρέπει να τηρήσει την εν λόγω προθεσμία προειδοποίησης, ή

β) καταγγείλει νομίμως για σπουδαίο λόγο, ή

γ) εσείς, ο Πάροχος έχετε επανειλημμένα παραβιάσει τους Όρους Χρήσης & Συνεργασίας ή και τους τυχόν Ειδικότερους Όρους.

2.3. Καταγγελία της Σύμβασης από τον Πάροχο

Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στους παρόντες ΄Ορους Χρήσης & Συνεργασίας, δικαιούστε να καταγγείλετε τη Σύμβαση εγγράφως αν η Marketing Greece παραβίασε τη Σύμβαση, αφού όμως αποστείλετε πρώτα στη Marketing Greece έγγραφη προειδοποίηση δεκαπέντε τουλάχιστον ημερών κατά την οποία προθεσμία η Marketing Greece έχει το δικαίωμα να θεραπεύσει την παράβαση . Σε περίπτωση που εντός του χρονικού αυτού διαστήματος θεραπευθεί η παραβίαση, η Σύμβαση θα συνεχίζεται. Σε περίπτωση που καταγγείλετε νομίμως για σπουδαίο λόγο η προαναφερόμενη προθεσμία δεν θα ισχύει και θα δικαιούστε να καταγγείλετε άμεσα.

2.4. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με άμεση ισχύ σε περίπτωση Πτωχευτικού Γεγονότος. 

3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ EΥΘΥΝΗΣ 

3.1. Στη Σύμβαση τίθεται το πλήρες περιεχόμενο των υποχρεώσεων και της ευθύνης της Marketing Greece αναφορικά με τις Υπηρεσίες. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου και οι Υπηρεσίες παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. 
3.2. Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της Marketing Greece, η Marketing Greece δεν εγγυάται, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) εκτός των ρητώς οριζόμενων στη Σύμβαση και για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε σε Εσάς και την επιχείρησή σας από τη χρήση του Ιστότοπου ή/και από τους Χρήστες. Η Marketing Greece υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας - στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο - δεν ευθύνεται για Ζημία: 

(α) από την χρήση/παροχή των Υπηρεσιών και των περιεχομένων του Ιστότοπου (π.χ. μη ολοκλήρωση κράτησης, μη υποβολή Πώλησης Παρόχου Ταξιδιωτικών Εμπειριών, μη πραγματοποίηση Πώλησης Παρόχου Ταξιδιωτικών Εμπειριών, σχόλια και περιεχόμενο που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο από τρίτους χρήστες, ακυρώσεις), ή/και 

(β) συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων οποιουδήποτε Χρήστη του Ιστότοπου, ή/και 

(γ) λόγω τυχηρών, ανωτέρας βίας και συμβάντων εκτός της σφαίρας επιρροής της Marketing Greece και απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, όπως τυχόν μη διαθεσιμότητα ή σφαλμάτων του Ιστότοπου και των περιεχομένων και υπηρεσιών αυτού (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: μη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, διακοπή παροχής ρεύματος, βλάβη τεχνολογικού εξοπλισμού, βλάβη τηλεπικοινωνιών) ή σε άλλους τεχνικούς λόγους ή που να σχετίζεται με την τεχνική συντήρηση του Ιστότοπου, ή/και 

(δ) λόγω παράνομων πράξεων ή παραλείψεων παρόχων ή τρίτων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μη εφαρμογή κανόνων ασφαλείας, bugs, ιών λογισμικού, δολιοφθοράς, τροποποίησης του Ιστότοπου χωρίς τη συναίνεση της Marketing Greece κα), ή/και 

(ε) λόγω πληροφοριών και υλικού που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο και παρέχεται από τρίτους συνεργάτες της Marketing Greece ή είναι παραχωρηθέν στην Marketing Greece δυνάμει σχετικής αδείας ή έχει συλλεγεί από τρίτες πηγές, τις οποίες δεν ελέγχει η Marketing Greece, ή/και 

(στ) λόγω σχολίων ή/και άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύεται από οποιονδήποτε τρίτο ή χρήστη στον Ιστότοπο.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, η ευθύνη προς αποζημίωση της Marketing Greece έναντι του Παρόχου για Ζημία αποκλείεται. Η θετική ζημία ρητά συμφωνείται ότι θα περιορίζεται στη Συνδρομή.  

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε την Marketing Greece από οποιαδήποτε ευθύνη, αξίωση, ζημία και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής) σε περίπτωση παράβασης από Εσάς της Σύμβασης και που εξαιτίας της εν λόγω παράβασης προκλήθηκε Ζημία στην Marketing Greece.

3.3. Ρητά συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι Εσείς ως Πάροχος υπέχετε την αποκλειστική ευθύνη προς τους Χρήστες αναφορικά με τις παρεχόμενες από Εσάς προς αυτούς υπηρεσίες, αφού η Marketing Greece δεν αποτελεί πωλητή ή μεταπωλητή υπηρεσίας Σας ή αντιπρόσωπό σας ή διανομέα σας. Συμφωνείτε να τηρείτε τη Marketing Greece αζήμια σε περίπτωση που Χρήστης στραφεί εναντίον της για μη εκπλήρωση ή για πλημμελή εκπλήρωση από εσάς των υπηρεσιών Σας προς τον Χρήστη.

3.4. Συμφωνείται ότι η Μarketing Greece δεν υπέχει προς Εσάς ευθύνη για Ζημία σε περίπτωση: 

(α) μη εκπλήρωσης ή/και πλημμελούς εκπλήρωσης ή/και μη προσήκουσα εκπλήρωση ή/και καθυστερημένη χρονικά εκπλήρωση των Υπηρεσιών, εφόσον αυτό οφείλεται σε πράξεις και παραλείψεις δικές Σας ή τρίτων, 

(β) τυχηρών, ανωτέρας βίας ή/και γεγονότων που δεν μπορεί να ορίσει και ελέγξει η Marketing Greece και είναι εκτός της σφαίρας επιρροής της ή/και απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών. 

Ρητά συμφωνείται ότι η Μarketing Greece δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών.

Ρητά συμφωνείται ότι η Μarketing Greece δεν υπόσχεται και δεν εγγυάται οποιαδήποτε αύξηση στις κρατήσεις, στις Πωλήσεις Παρόχου Ταξιδιωτικών Εμπειριών Παρόχου, στην επισκεψιμότητα του Ιστότοπου Παρόχου ως αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο της παρούσας Σύμβασης και γενικά οποιοδήποτε αποτέλεσμα από την παροχή των Υπηρεσιών.

4. ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  

4.1. Ο Πάροχος επιπροσθέτως των λοιπών διαβεβαιώσεων που υπάρχουν στην παρούσα, δηλώνει, διαβεβαιώνει, εγγυάται στη Marketing Greece και αναγνωρίζει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης:  

(1) Έχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψει τη Σύμβαση. 

(2) Είναι ο δικαιούχος ή/και ο αδειούχος δυνάμει έγκυρης και ισχύουσας άδειας η οποία θα είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας  και του Περιεχομένου και θα τηρήσει τη Μarketing Greece αζήμια σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος στραφεί εναντίον της λόγω προσβολής των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή/και του Περιεχομένου, άλλως θα λάβει έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης όλες τις απαιτούμενες άδειες ή/και συναινέσεις τρίτων.

(3) Το Περιεχόμενο είναι ακριβές, αληθές, πλήρες  και δεν προσβάλει δικαιώματα τρίτων, όπως ενδεικτικά Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα, δικαίωμα στην προσωπικότητα και είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία. Ο Πάροχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για το Περιεχόμενο και το σύνολο των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται στον Ιστότοπο για την εκτέλεση από την Marketing Greece των Υπηρεσιών και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των εν λόγω πληροφοριών και την ανανέωση των τιμών, χρεώσεων και αμοιβών, τη διαθεσιμότητα, τις κρατήσεων κα. Το Περιεχόμενο είναι μη εμπιστευτικό και ως εκ τούτου η Marketing Greece έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, αντιγράφει, διανέμει, αναπαράγει, αποκαλύπτει σε τρίτους και μέσω του Ιστότοπου για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών. 

(4) H Μarketing Greece δεν είναι υπεύθυνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου και έναντι του Παρόχου για οποιαδήποτε Ζημία από το Περιεχόμενο.

(5) Δεν υπάρχει σε ισχύ σύμβαση ή δέσμευση στην οποία ο Πάροχος συμβάλλεται ή νομικό εμπόδιο οποιασδήποτε μορφής, που να συγκρούεται με την Σύμβαση ή που θα μπορούσε να περιορίσει, παρεμποδίσει ή να βλάψει τα δικαιώματα που παρέχονται με την παρούσα. 

(6) Η επιχείρηση του Παρόχου για την οποία παρέχονται οι Υπηρεσίες δυνάμει της Σύμβασης και ο Ιστότοπος του Παρόχου τηρεί την κείμενη νομοθεσία (ελληνική και ενωσιακή), ιδίως δε τη νομοθεσία για την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια των πελατών της και των εργαζομένων της, τη νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τη νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη νομοθεσία για τα οργανωμένα ταξίδια και τους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (εφόσον ισχύει στην περίπτωσή του), κατέχει δε όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη νόμιμη λειτουργία της.

(7) Θα τηρεί τα Marketing Greece Standards.

(8) Δεν θα προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο και δεν θα αμφισβητήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο Σήματα της Marketing Greece και Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Marketing Greece ή/και Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας τρίτων που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο. Η χρήση Σημάτων της Marketing Greece μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν της εκ των προτέρων έγγραφης άδειας της τελευταίας, στην οποία και θα ορίζεται ο χρόνος, ο σκοπός και το περιεχόμενο της χρήσης.

(9) Θα τηρεί και εφαρμόζει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μarketing Greece, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται για την παροχή των Υπηρεσιών δυνάμει της Σύμβασης. 

4.2. Ο Πάροχος δηλώνει, διαβεβαιώνει, εγγυάται στη Marketing Greece και αναγνωρίζει ότι η εμπρόθεσμη και προσήκουσα παράδοση στη Marketing Greece του Περιεχομένου στη μορφή και στους χρόνους που θα ζητηθεί για την παροχή από αυτήν των Υπηρεσιών ή η καταχώρηση και το «ανέβασμα» του Περιεχομένου στον Ιστότοπο όπως προβλέπεται στις σχετικές σελίδες του Ιστότοπου και σύμφωνα με τις εκεί αναφερόμενες οδηγίες είναι μείζονος σημασίας και απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των Υπηρεσιών. Η Marketing Greece δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για μη εκπλήρωση ή/και πλημμελή εκπλήρωση ή/και μη προσήκουσα εκπλήρωση ή/και καθυστερημένη χρονικά εκπλήρωση των Υπηρεσιών σε περίπτωση που ο Πάροχος δεν προβεί ορθώς στα προαναφερόμενα. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

5.1. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της Marketing Greece ή/και τρίτων συνεργατών της και προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί και να παρουσιαστεί στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν έχετε εκ των προτέρων εγγράφως την συναίνεση της Marketing Greece ή του τρίτου, δικαιούχου ή αδειούχου των δικαιωμάτων. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή/και εκμεταλλεύεσθε εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου που περιέχεται στον Ιστότοπο, με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος της Marketing Greece για άσκηση των σχετικών αξιώσεων κατά του παραβιάζοντα τον εν λόγω όρο Πάροχο καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

5.2 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜARKETING GREECE ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ & TOY ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Με την παρούσα Σύμβαση ο Πάροχος παραχωρεί στη Marketing Greece μία μη αποκλειστική, αμετάκλητη, για όλο τον κόσμο, χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος (royalties), απεριόριστη χρονικά άδεια χρήσης των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και του Περιεχομένου για τους σκοπούς της παρούσας, δηλαδή για την παροχή από την Marketing Greece των Υπηρεσιών στον Πάροχο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η άδεια αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης και εν γένει χρήσης τους. Ρητά συμφωνείται ότι περαιτέρω παραχωρείται στην Μarketing Greece και το δικαίωμα παραχώρησης από αυτήν περαιτέρω υποαδειών. Ειδικότερα, τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και το Περιεχόμενο συμφωνείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον Ιστότοπο ή/και σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ή διαδικτυακό τόπο, εφαρμογή, μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τους σκοπούς εκπλήρωσης της Σύμβασης τόσο από την Marketing Greece, όσο και από τρίτους, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για τους σκοπούς εκπλήρωσης της Σύμβασης, δηλαδή για την παροχή από την Marketing Greece των Υπηρεσιών (ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τους σκοπούς της Σύμβασης είναι αναγκαία η παραχώρηση υποάδειας χρήσης των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και του Περιεχομένου στην Trip Around Ιnc, την Travelotopos LTD, τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες και τους συνεργάτες τους για τους σκοπούς της παροχής δυνάμει της Σύμβασης των Υπηρεσιών ταξιδιωτικών εμπειριών). Η Marketing Greece αποδέχεται την παρούσα άδεια. Ο Πάροχος δηλώνει, διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι τυχόν λήξη ή λύση της συνεργασίας του με την Marketing Greece θα επηρεάσει μόνο τη μελλοντική χρήση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και του Περιεχομένου και όχι την χρήση που έχει γίνει πριν την λύση ή λήξη της συνεργασίας των μερών. Συμφωνείται επίσης ότι η Marketing Greece δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και το Περιεχόμενο για σκοπούς διαφημιστικούς και σκοπούς προώθησης. 

6. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ  

6.1. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να βλάψετε τρίτους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, ενδεικτικά αναφερομένων των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του δικαιώματος στην προσωπικότητα και προσωπικών δεδομένων. Απαγορεύεται να καταστρέψετε, να απενεργοποιήσετε, να υπερφορτώσετε ή να προκαλέσετε βλάβη στον Ιστότοπο, να χρησιμοποιήσετε μη εξουσιοδοτημένα μέσα με σκοπό να τροποποιήσετε το περιεχόμενο του Ιστοτόπου ή να παρέμβετε στη λειτουργία του με οποιοδήποτε τρόπο.  Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για παράνομες ενέργειες. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να αποστείλετε μη ζητηθείσες διαφημίσεις και εν γένει προωθητικές ενέργειες της επιχείρησής σας και ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε τοποθεσίες web μέσω του Ιστοτόπου, τεκμαίρεται αμάχητα η ανεπιφύλακτη αποδοχή σας ότι η Μarketing Greece δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και γενικότερα για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές. 

6.2. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη υποστεί ο Ιστότοπος, καθώς και τρίτοι, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, τη μορφή και την ονομασία αυτής, ως συνέπεια, άμεσα ή έμμεσα, της παραβίασης των όρων του παρόντος άρθρου, ενώ συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε πλήρως την Μarketing Greece για οποιαδήποτε Ζημία ως αποτέλεσμα της εν λόγω παράβασης.

6.3. Η χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού προϋποθέτει ότι έχετε συμπληρώσει το 18έτος ηλικία, έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα και έχετε αρμοδίως εξουσιοδοτηθεί σε περίπτωση που προβαίνετε στη χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου από τους τρίτους για τους οποίους ενεργείτε.

6.4. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στον Ιστότοπο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected]

7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κάθε μέρος θα μεταχειρίζεται ως εμπιστευτικές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που έλαβε από το άλλο μέρος δυνάμει της παρούσας και δεν θα αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε κανένα πρόσωπο (εκτός από τους υπαλλήλους του και συγκεκριμένα μόνο στους υπαλλήλους που χρειάζεται να γνωρίζουν τις εν λόγω πληροφορίες) χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συναίνεση του άλλου μέρους. Εξαιρούνται από την εν λόγω υποχρέωση τήρησης απορρήτου οι πληροφορίες που ήταν ήδη στην κατοχή των μερών πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στην Σύμβαση, οι οποίες ήταν ήδη δημόσιες ή θα καταστούν μελλοντικά δημόσιες (με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από την παράβαση της Σύμβασης) ή που είναι ασήμαντες ή ολοφάνερες. 

8. ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η Marketing Greece δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε σχόλιο αναρτήθηκε από οποιονδήποτε Χρήστη κατά του Ιστότοπου του Παρόχου και κατά του Παρόχου, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε σχόλιο κρίνει ότι παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία. 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

9.2. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε Εσάς και την Marketing Greece, τα δικαστήρια του Δήμου Αθηναίων είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή της. H αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει επίσης ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινές διαταγές και διενέξεις που πηγάζουν από αδικοπραξία.

9.3. Οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το νόμο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

9.4. Η Σύμβαση παρέχεται στην ελληνική και στην αγγλική  γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας θα υπερισχύει η ελληνική.

9.5. Τυχόν καθυστέρηση στην άσκηση ή αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος της Marketing Greece σε καμία περίπτωση δεν θα συνεπάγεται ή θα ερμηνεύεται ως παραίτησή της από τον εν λόγω δικαίωμα.

9.6. Τα Μέρη συμφωνούν ότι όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις. 

9.7. Tα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι σωρευτικά. Η άσκηση ενός δικαιώματος δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη Σύμβαση ή την κείμενη νομοθεσία.

30.4.2020