ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΟΝ ONLINE ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
WWW.DISCOVERGREECE.COM

Caryatids in Erechtheum from Athenian Acropolis,Greece


Οι όροι του παρόντος διέπουν τις σχέσεις της Marketing Greece Α.Ε. (Πάροχος) και του Χρήστη για την προβολή στον ηλεκτρονικό επαγγελματικό κατάλογο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Ο Πάροχος διαθέτει μια δυναμική, ευρέως διαδεδομένη και άρτια ιστοσελίδα προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος www.discovergreece.com, η οποία επεκτείνεται και στο χώρο διαφήμισης επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος με τη δημιουργία διαδικτυακών καταλόγων ανά κατηγορία ως κατωτέρω. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πάροχος πραγματοποιεί διαφημιστική-προωθητική ενέργεια αναλαμβάνοντας να προσεγγίσει πιθανούς ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, προκειμένου να προβληθεί η δραστηριότητα αυτών στην ανωτέρω ιστοσελίδα.

Κατόπιν ενημέρωσης εκ μέρους του Παρόχου γίνεται αποδοχή από τον Χρήστη της παροχής υπηρεσίας εγγραφής στον ανωτέρω διαδικτυακό κατάλογο στην οικεία κατηγορία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν.

Άρθρο 1: Αντικείμενο των Όρων

1. Οι όροι διέπουν τις σχέσεις Παρόχου και χρήστη, για την καταχώρηση επαγγελματικής προβολής του χρήστη στους διαδικτυακούς καταλόγους της Εταιρίας εντός της ιστοσελίδας www.discovergreece.com (εφεξής η Ιστοσελίδα), οι οποίοι θα είναι κατηγοριοποιημένοι με βάση τα ακόλουθα βασικά κριτήρια:  Διαμονή, Εστίαση, Δραστηριότητες, Μεταφορές, Πρακτορεία Τουρισμού, και θα εμφανίζονται σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά.

2. Ο Χρήστης, με την εγγραφή του, συμφωνεί να προβάλλονται τα στοιχεία της επιχείρησής του, όπως αυτός με αποκλειστική ευθύνη του γνωστοποιεί στην Εταιρεία, ως ακολούθως:

 Προνομιακό Πακέτο (Premium)

Περιλαμβάνει: Λογότυπο, Συνοπτική παρουσίαση, Φωτογραφία, Ιστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διαδραστικό χάρτη, στοιχεία επικοινωνίας.

Ειδική σελίδα Προφίλ της Επιχείρησης, Αναλυτική περιγραφή, Φωτογραφίες και link σε youtube video, Καταχώρηση «ειδικής προσφοράς», Προβεβλημένη θέση στη λίστα των καταχωρημένων επιχειρήσεων της οικείας κατηγορίας.

3. Μέσω της παρεχόμενης διά της παρούσας σύμβασης υπηρεσίας θα εξασφαλίζεται η επαγγελματική προβολή του Χρήστη υπό την έννοια ότι ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας θα έχει τη δυνατότητα:

α) να αναζητήσει από τους καταλόγους μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά την επωνυμία της επιχείρησης ή το όνομα του επαγγελματία ή το είδος και την έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία πληκτρολογώντας τον νομό ή την περιοχή ή την οδό της έδρας,

β) να εντοπίσει στον διαδραστικό χάρτη που υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο το σημείο που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία που αναζητά, τον τρόπο να μεταβεί σε αυτή, καθώς και σημεία ενδιαφέροντος κοντά στην έδρα της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

Άρθρο 2: Ενεργοποίηση της υπηρεσίας

1. Ο Πάροχος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τυχόν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μέσω τοπικών ενώσεων επαγγελματιών του τουρισμού, δημαρχείων, τοπικών φορέων, διαφημιστικής καμπάνιας κ.α

2. Ο Πάροχος γνωστοποιεί στις τουριστικές επιχειρήσεις ειδικό url για την Δωρεάν εγγραφή της επιχείρησης στους καταλόγους κατά τα ανωτέρω.

3. Για την εγγραφή στο Προνομιακό (Premium) πακέτο, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων:

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (PREMIUM)

 • Επωνυμία/Business Name*
 • Επαγγελματική Κατηγορία/Business Category*
 • Επαγγελματική υποκατηγορία/Business Sub-Category*
 • Διεύθυνση/Address*
 • Περιοχή/Region*
 • Προορισμός/Destination*
 • Πόλη/City (dropdown with all Destination Cities)
 • Ταχυδρομικός Κώδικας/Postal Code*
 • Τηλέφωνο 1/Phone1*
 • Τηλέφωνο 2/Phone2
 • Τηλεομοιοτυπία/Fax
 • Ιστοσελίδα/Website
 • Σήμα-Λογότυπο/Logo
 • Σύντομη περιγραφή/Short Description
 • 1 εικόνα/1 image*

Youtube video (link)

 • Εκτενής περιγραφή/Long Description*
 • Σύνδεσμοι με μέσα κοινωνικής δικτύωσης/Social Links
 • Ώρες λειτουργίας/Opening Hours(text editor)
 • Περίοδος λειτουργίας/Working Period (text editor)
 • Υπηρεσίες και Παροχές/Facilities and Services (text editor)
 • Ειδικές προσφορές (διάρκεια-εικόνα, κείμενο, τίτλος)- έως 5 ενεργές προσφορές/Special Offers (with duration – Date from – Date until, one image, title, text)  - max 5 active

4. Στο τέλος της καταχώρησης, ο Χρήστης θα επιβεβαιώνει την αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων και θα ολοκληρώνει τη διαδικασία ακολουθώντας τις οδηγίες της σελίδας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, ο Χρήστης θα πρέπει να διαβάσει και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους, οι οποίοι θα είναι προσηκόντως αναρτημένοι στην οικεία σελίδα, σημειώνοντας στο ειδικό πεδίο.

5. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να αναρτήσει τα στοιχεία του Χρήστη στον ειδικό κατάλογο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την καταχώρηση των στοιχείων από τον Χρήστη στην Ιστοσελίδα.

Άρθρο 3: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Παρόχου

1. Ο Πάροχος μπορεί, κατά την απόλυτη και ελεύθερη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης του Χρήστη, να μη δημοσιεύσει εν όλω ή εν μέρει καταχώρηση που αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη, ή προσβάλει δικαιώματα τρίτων (ιδίως δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ή την εκθέτει σε νομικούς ή άλλους κινδύνους με οποιοδήποτε τρόπο.

2. Εφόσον κατ’ αντικειμενική κρίση δεν βλάπτονται συμφέροντα του Χρήστη, ο Πάροχος μπορεί να αναμορφώνει, χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης, τη διάταξη της ύλης και τις κατηγορίες των καταλόγων της και δημοσιεύει την καταχώρηση στην κατά την ελεύθερη κρίση του εκάστοτε κατάλληλη κατηγορία.  Οι καταχωρήσεις εμφανίζονται με τυχαία σειρά.

3. Ο Πάροχος μπορεί να προβεί σε πρόωρη ή καθυστερημένη έναρξη της προβολής σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 2 παρ. 5 ανωτέρω, μόνο κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Χρήστη, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριάντα ημερών και για τον ίδιο πάντα συνολικό χρόνο προβολής.

4. Ο Πάροχος δύναται να αναμορφώσει τον τρόπο παρουσίασης και εμφάνισης των προϊόντων του, εφόσον δεν παραβλάπτονται συμφέροντα του Χρήστη.

5. Ο Πάροχος (ο ίδιος ή/και σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες εξειδικευμένες προς τούτο) δικαιούται να συλλέγει ελεύθερα και οποτεδήποτε πληροφορίες για την κίνηση της Ιστοσελίδας με σκοπό την καταμέτρηση των επισκεπτών, την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την βελτίωση της λειτουργικότητας της, ενδεικτικά μέσω της χρήσης cookies, web beacons κλπ., και αντίστοιχα να εξάγει συμπεράσματα και για την κίνηση επί των πληροφοριών και εγγραφών που περιέχονται στους διαδικτυακούς καταλόγους.

Άρθρο 4: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Χρήστη-Δικαίωμα υπαναχώρησης

1. Ο Χρήστης διαβεβαιώνει ότι δήλωσε επακριβώς και με πληρότητα τα στοιχεία του. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών, δύναται να πραγματοποιήσει τις οικείες αλλαγές στον κατάλογο μέσω μοναδικού κωδικού που θα λάβει αμέσως μετά την εγγραφή του στην υπηρεσία.

2. Ο χρήστης εγγυάται (ακόμα και ανεξαρτήτως πταίσματός του) ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία, διαφυγόν κέρδος, ή ηθική βλάβη που τυχόν υποστεί η Εταιρεία, καθώς και δικαστικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρων και συναφείς δαπάνες που τυχόν επωμιστεί η Εταιρεία, από τη δημοσίευση της καταχώρησής του, είτε λόγω αξιώσεων τρίτων, είτε λόγω διοικητικών προστίμων, είτε εκ πάσης αιτίας και ιδίως αν το περιεχόμενο της καταχώρησης προσβάλει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Άρθρο 5. Ζητήματα Ευθύνης

1. Το περιεχόμενο και η υπηρεσία παρέχονται «ως έχουν». Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, αρτιότητα, εγκυρότητα, πληρότητα και αλήθεια των παρεχόμενων πληροφοριών.

2. Ο Πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή δίχως διακοπές καθώς και ότι θα λειτουργήσει δίχως σφάλματα και διαταραχές. Λόγω τεχνικών συνθηκών, τις οποίες δεν επηρεάζει ο Πάροχος, μπορεί να παρουσιαστούν διακοπές, ειδικότερα σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Διαδικτύου ή της Ιστοσελίδας, καθώς και μίας προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση εργασιών συντήρησης ή/και επικαιροποίησης. Ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με τέτοια μέτρα/εργασίες, τα οποία κατά το δυνατόν πραγματοποιούνται εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας και δηλώνονται έγκαιρα και με τις σχετικές αρνητικές επιδράσεις σε εύλογο βαθμό από τον Πάροχο. Μία τέτοια προσωρινή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας συνομολογείται ότι δεν αποτελεί ελάττωμα. Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας της χρήσης της υπηρεσίας ή/και των πληροφοριών της Ιστοσελίδας.

3. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν διαφημιστική ενέργεια και δε δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ή/και προτάσεις προς τον επισκέπτη της Ιστοσελίδας, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή ως προς την τέλεση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από τον  χρήστη ή οιονδήποτε τρίτο.

4. Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και ο Πάροχος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Ο Πάροχος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω Hyperlinks (δεσμών) ή banners.

Άρθρο 6. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Ο Πάροχος ενημερώνει τον Χρήστη, ο οποίος δίνει τη συγκατάθεσή του στον Πάροχο να επεξεργάζεται ελεύθερα ή/και να κοινοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα που του καθιστά γνωστά (όπως π.χ., ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση, επάγγελμα, αριθμό τηλεφώνου, e-mails, URL, fax, επιπλέον διευθύνσεις αλληλογραφίας, κλπ.) για την προβολή του σε όλα τα προϊόντα του Παρόχου (υφιστάμενα ή μελλοντικά), ότι τα προσωπικά αυτά στοιχεία θα τύχουν επεξεργασίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συλλέγονται, καταχωρούνται, οργανώνονται, αποθηκεύονται) με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας, καθώς και την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων του Παρόχου και σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997 και 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν).

2. Επίσης, ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από τον Πάροχο με το παρόν σχετικά με το δικαίωμα του: α. για ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων του και την ανακοίνωσή τους σε τρίτους από τον Πάροχο μέσω των προϊόντων του ή μέσω των προϊόντων τυχόν συνεργαζομένων επιχειρήσεων,  β. για πρόσβαση στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία, γ. για τυχόν αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Ν. 2472/1997 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει.

3. Η Ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία του Παρόχου. Η υπηρεσία και το περιεχόμενο (ενδεικτικά: δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα) που εμφανίζονται ή είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες στην Ιστοσελίδα, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι  αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή/και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στον Πάροχο είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή οπτικοακουστικού υλικού που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο ή τους σχετικούς χάρτες. Ειδικότερα, ως προς το υλικό που αποστέλλεται από το Χρήστη με την αποδοχή των παρόντων όρων σύμβασης, χορηγείται στην Εταιρεία άδεια χρήσης και συγκεκριμένα ανάρτησης του υλικού στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, καθώς και χρήσης του υλικού αποκλειστικά και μόνο για τους προωθητικούς σκοπούς της εταιρείας στα διάφορα μέσα επικοινωνίας, μεταξύ των οποίων τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 4. Ο Χρήστης που αποστέλλει οπτικοακουστικό υλικό δηλώνει ότι αυτό αποτελεί έργο δικό του ή ότι έχει λάβει την συναίνεση του νομίμου δικαιούχου για την ανάρτηση αυτού στην Ιστοσελίδα και ότι δεν έχουν παραβιασθεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού. Ο Πάροχος σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί του ανωτέρω υλικού, ευθύνη η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά από τον Χρήστη που απέστειλε το σχετικό υλικό. Σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε δικαιώματος επί του ανωτέρω υλικού, ο Χρήστης αναλαμβάνει να αποζημιώσει τον Πάροχο ή/και τους ζημιωθέντες τρίτους για κάθε ζημία, θετική ή/και αποθετική.

Άρθρο 7. Λοιποί Όροι

1. Οι παρόντες όροι τροποποιούνται αποκλειστικά κατά τη διακριτική ευχέρεια του Παρόχου, και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα.

2. Έναντι του Παρόχου, ο Χρήστης φέρει τον κίνδυνο της εκπροσώπησής του από αναρμόδια πρόσωπα, εφόσον αυτά εργάζονται στην υπηρεσία του, είναι συνεταίροι, ή σχετίζονται κατ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί του.

Άρθρο 8. Επικοινωνία μεταξύ Παρόχου και Χρήστη

Οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον Πάροχο στα κάτωθι στοιχεία: Marketing Greece

Τηλέφωνο:2103649080 email: contact@marketinggreece.com

Άρθρο 9. Αρμόδια δικαστήρια και εφαρμοστέο δίκαιο

Τα δικαστήρια των Αθηνών ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά σε σχέση με ή με αφορμή τους παρόντες όρους, την ερμηνεία ή εκτέλεση τους. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.